Premenený les | WILDlife.sk

Premenený les

Citáty a úryvky z knihy Chrisa Masera s názvom Premenený les:

 

„Príroda vytvorila les ako nepredvídateľný experiment. My sa snažíme vymyslieť riadený les.“

„Príroda vytvorila les dlhodobých trendov. My sa snažíme vyprojektovať les krátkodobých istôt.“

„Príroda vytvorila les vyznačujúci sa rozmanitosťou. My projektujeme les uniformne zjednodušený.“

„Príroda vytvorila les s dejmi vzájomne závislými. My sa pokúšame vytvoriť les založený na izolovaných produktoch.“

„Príroda vytvorila les, v ktorom sú všetky časti neutrálne. My vytvárame les v ktorom niektoré časti považujeme za dobré a iné za zlé.“

„Príroda vytvorila les ako premenlivé, bezčasé kontinuum druhov. My vytvárame les ako strnulú, časovo obmedzenú monokultúru.“

„Príroda vytvorila les v krajine. My sa snažíme vytvoriť les na hektároch zeme.“

„Príroda vytvorila sebestačný les, ktorý dokáže sám seba uzdravovať. My  vytvárame les, ktorý vyžaduje stále väčšie vstupy zvonku – priemyslové hnojivá a pesticídy.“  

redesigned forest

 

„Ak vyrúbeme les a sadíme ho znovu, tak ho vlastne prerábame na plantáž. Ako sa tak pozerám na svet okolo nás, je zrejmé, že takto prerábame celý svet, a že sme odvrhli plány a návrhy Prírody. Ak už chceme niečo prerábať, musíme tomu dobre rozumieť a my tomu, čo teraz robíme, nerozumieme.“

„Bude pre nás arci šťastie, ak pri skúmaní našich pokusov o „vylepšenie“ Prírody pochopíme, ža Príroda funguje dokonale (Lee et al. 1986). Nedokonalé je naše vnímanie Prírody.“

 

“Ak chceme mať radi les, musíme si pamätať, že jeho jedinou stálou črtou je neustála premenlivosť. Každý les sa vyvíjal pod vplyvom krátkodobých aj dlhodobých zmien v jeho okolí, pôsobili naň napríklad zmeny podnebia, nad ktorými ľudia nemajú žiadnu moc. My ľudia nemôžeme zmeny v Prírode ani zastaviť, ani riadiť, môžeme len – vo svojej nevedomosti a namyslenosti – narušiť krehkú rovnováhu, ktorej prostredníctvom Príroda les vytvorila.”

„Pretože k pochopeniu lesa je potrebné poznať jeho minulosť, stratiť zostávajúce staré lesy by znamenalo ocitnúť sa vo víre takmer úplnej neistoty, pokiaľ ide o udržateľnosť budúcich lesov a umelých porastov. Musíme si uvedomiť, že vedomosti sú len v minulom čase, učenie je len v prítomnom čase a prognózovanie je len v budúcom čase. Likvidáciou starých lesov eliminujeme učenie, obmedzujeme poznanie a značne ochromujeme našu schopnosť prognózovania.
Za druhé sme les nevytvorili, a tak nemáme k dispozícii jeho plán, jeho katalóg súčiastok a jeho údržbársku príručku, pomocou  ktorých by sme mohli lesu porozumieť a opraviť ho. Naviac nemáme opravovňu, v ktorej by bolo možné robiť nevyhnutné opravy. Ako si teda môžeme dovoliť likvidovať staré lesy, ktoré sú týmto potrebným plánom, katalógom súčiastok, údržbárskou príručkou aj opravňou – ktoré sú našou jedinou nádejou pre udržateľnosť nášho lesníctva?“

„Môžeme si trúfať pripísať nejakému druhu, hoci len pokusne, negatívnu úlohu v lese, ak nemáme ani najmenšie tušenie o mnohostrannosti jeho vzťahov k lesnému spoločenstvu?“

„Lineárne, na produkciu zamerané myslenie vedie k názoru, že starý les, ktorý nie je premenený na peniaze, je ekonomickou stratou.“  

„Je zrejmé, že to, čo robíme zemi v mene lesníctva, nie je z hľadiska budúcnosti udržateľné. … Súčasné lesníctvo je exploatáciou pre rýchle zisky – ničím viac a ničím menej. … Musíme zmeniť smer, ak chceme, aby nám z lesov niečo zostalo.“

„Cestu k udržateľnému lesníctvu sme nenastúpili, pretože v školách vzdelávame manažérov monokultúr, a nie lesníkov. Lesník totiž obhospodaruje les. My však naše lesy likvidujeme a nahrádzame ich rovnovekými monokultúrami s krátkou rubnou dobou.“

„O „lesníctvo“ pôjde až vtedy, ak začneme les vidieť a rozumieť mu, až začneme obnovovať jeho zdravie a celistvosť, tj. keď budeme praktikovať obnovné lesníctvo.“

„Väčšine odborníkov, ktorí pracujú v lesnom priemysle alebo v správe lesov, býva naznačené, aký stupeň odbornosti si môžu dovoliť, ak si chcú udržať zamestnanie.  A tak – vedení strachom – predávajú svoju dôstojnosť a profesionalitu. A podľa toho, ako ich predávajú, sú tiež posudzovaní. „Tam“ nie sú žiadni nepriatelia, tam sú len ustráchaní ľudia, u ktorých vládu nad ich životmi prevzala šíriaca sa spoločensko-politická mašinéria, ktorá odľudšťuje jednotlivcov, aby zachovala rastúcu materialisticko-konzumnú mániu, ktorá privatizuje zisky a zospoločenšťuje náklady.“

„Lesníci včerajška boli vychovávaní ako pomocníci drevárskeho priemyslu. Ich úlohou bolo dosahovať čo najväčšiu výťaž a chrániť komerčnú hodnotu dreva pred ohňom a hmyzom. Dnešní lesníci, hoci sa im dostáva v podstate toho istého vzdelania, začínajú pochybovať o filozofických predpokladoch starej školy. A čo lesníci 21. storočia? … Zajtrajší lesník je strážcom lesa a ochrancom práva budúcich generácií na slobodné rozhodovanie. Veď najväčším darom, ktorý môžeme dať svojim deťom, je práve možnosť voľby. Ak zničíme lesy, nebude o čom rozhodovať.“

„Keby som bol vedúcim lesníkom na Slovensku, mojou prvou povinnosťou by bolo chrániť pôdu. Aby som mohol pôde poskytnúť čo najlepšiu ochranu, mojou hlavnou zásadou by bolo, že svahy príliš strmé pre ťažbu koňmi sú z dôvodu potenciálnej erózie príliš strmé pre akúkoľvek ťažbu. Mojou druhou povinnosťou by bolo chrániť kvalitu vody, ktorá zásobuje ľudí dole v mestách. Mojou treťou povinnosťou by bolo chrániť biodiverzitu lesa, aby som v maximálnej možnej miere zaistil existenciu biologicky zdravého a stabilného lesa pre budúce generácie. Mojou štvrtou povinnosťou by bolo zabezpečiť trvalý prísun kvalitného dreva na píly v takej miere, ktorá je biologicky možná.”

“Majme na pamäti, že rozhodnutie, či v danej oblasti ťažiť či neťažiť a akým spôsobom ťažiť, je len rozhodnutie. Je to rozhodnutie, v ktorom proti sebe stojí krátkodobo zameraná ekonomika a dlhodobo zameraná ekológia. Je to rozhodnutie, kde proti sebe stojí generácia dnešná a generácie budúce. Je to teda rozhodnutie mravné, ako ostatne všetky rozhodnutia. A je to vaše rozhodnutie pre vaše deti a pre vašich vnukov!“

“Je veľmi naliehavé, aby sme pochopili a uznali následky, ktoré sme premenou lesov tejto planéty spôsobili. So zmenou lesov sa totiž menia i ďalšie procesy, ako sú cykly pôdnej úrodnosti, kolobeh vody a cykly klimatické. Je ohrozené prežitie ľudstva na Zemi a vo vesmíre. I v prípade, že zbavíme svet všetkých vojnových zbraní, ale budeme pokračovať v znečisťovaní a ochromovaní globálneho ekosystému, zostane náš zánik iba záležitosťou času. Ak utečieme na inú planétu a nezmeníme svoje myslenie – príčinu celosvetového znečisťovania, jediným činiteľom, ktorý bude ovplyvňovať naše prežitie, bude opäť čas. Kamkoľvek ideme, berieme si so sebou seba.”

Chris Maser – lesník, vedec a autor mnohých publikácií o lese

knihu Premenený les si môžete zakúpiť vo vydavateľstve LZ VLK – ABIES